NUMIZMATIČNI VESTNIK - VSEBINA PO ŠTEVILKAH

 

1 / 1958 Aleksander Jeločnik Prvi Follesi iz kovnice Siscia
Rudolf Bratanič Razvoj Rimskega denarstva
Efrem Pegan Najdba Češnjice
Franjo Zalar Nekaj o papirnatem denarju
Literatura
Seznam članstva
Društvene vesti
Tabele
na začetek
2 / 1959 Ivan Rengjeo Slovenski srednjeveški novci
Efrem Pegan Neobjavljeni dukat novoknezov Eggenberg
na začetek
3 / 1960 Efrem Pegan Del najdbe rimskih sestercev z otoka Visa
Aleksander Jeločnik Najdba kasnorimskih novcev iz Jereke v Bohinju
Efrem Pegan Numizmatične zablode
Albin Pogačnik Vprašanje ohranjenosti
Efrem Pegan Nekaj pripomb k članku P.K. Broza "Jugoslavenski kovani novac"
  Efrem Pegan Razstava "Razvoj denarja" v razstavni dvorani Magistrata v Ljubljani
Numizmatične najdbe
Ocene, Časopisi, Obvestila
na začetek
4 / 1960 Janez Šporn Vtiski na novcih rimske republike
Janez Šporn Najdba Gračanica, I. del: Novci rimske republike
Numizmatične najdbe
Ocene
na začetek
5-6 /1962 Vinko Sterle Slovenska numizmatika
Stanko Bunc Naša imena za denar
Vinko Sterle Goriški soldi
Ocena, Obvestila
na začetek
7 / 1979 dr. Andrej Rant Ob ponovnem izidu Numizmatičnega vestnika
dr. Andrej Rant Hostilian kot cezar v viminacijskih kovih XIII. leta lokalne ere
Albin Pogačnik Kamniški pfenigi Neže, domine Kranjske
Albin Pogačnik Denar z grbom Slovenske marke
Rudolf Likar Leopoldov red
Janez Švajncer XVI. SNOB, bolnišnici Franja in Pavla
Janez Švajncer Še en partizanski znak
ing. Gjuro Krasnov Otkuda ruski novac Katarine II. na otoku Korčuli
Rudolf Likar Ali že veste...
ing. Dušan Prešern Še neobjavljene najdbe rimskih novcev na jeseniškem področju
Numizmatične razstave, Ocene, In memoriam
na začetek
8 / 1980 dr. Ivan Turk Omejevanje in razčlenjevanje denarja v numizmatiki
Janez Švajncer Še ena slovenska medalja
Janez Švajncer Zbirati odlikovanja?
  Ljubo Katalinić, Gjuro Krasnov Asignati talijanske I. Rimske republike (1798-1799)
Razstava medalj v Kranju
Ocene
Društvene vesti
na začetek
9 / 1981 Andrej Rant Ob 40-letnici Slovenskega numizmatičnega kluba
Albin Pogačnik Razmejitveni kovanci Ljubljane in Ptuja
Albin Pogačnik Kranjske cerkvene dragocenosti l 1526
dr. Andrej Rant Spominski medalji dveh najstarejših ljubljanskih strelskih društev
Janez Švajncer Koroški partizani
dr. Ivan Turk Numizmatik in njegovo opredeljevanje
ing. Ernest Blažon Ob emisiji srebrnika za 1000 dinarjev
Franc Munih Najdba zlatih solidusov v Ilirski Bistrici
Numizmatične razstave
na začetek
10 / 1982 Janez Meterc Pregled rimskodobnih najdb na visokem Gorenjskem
Andrej Rant Dve novosti v tipologiji keltskih podonavskih kovov
Albin Pogačnik Denar Nikolaja Zrinjskega III. z nepoznano oznako
Ivan Komelj Svetinjice slovenskih taborov
Andrej Rant Spominski medalji Ljubljanske filharmonične akademije
Janez J. Švajncer Znak sokolskega zleta, ki ga ni bilo
Janez J. Švajncer Športne medalje in znaki
dr. Ivan Turk Teoretično opredeljevanje in razčlenjevanje numizmatičnih zbirk
Gjuro Krasnov Slovenski numizmatiki
Numizmatični tisk
na začetek
11 / 1983 Albin Pogačnik Dupondij Antonina Pija s personificirano Afriko in škorpijonom
Albin Pogačnik Še pet neobjavljenih variant rimske kolonijalne bronce iz Viminacija
Peter Kos, Albin Pogačnik Zakladna najdba kasnorimskih novcev z Jereke pri Bohinju
Andrej Rant Spominske medalje Postojnske jame
Janez J. Švajncer Še dve ljubljanski strelski medalji
Janez J. Švajncer Narodna čitalnica v Kranju
Gjuro Krasnov 70 let na medaljerski sceni
  dr. Ivan Turk Značaj ljubiteljskega zbiranja in proučevanja numizmatičnega materiala
dr. Ivan Turk O novcu, kovancu in še o čem
  Izrazoslovna komisija pri NDS Označevanje stopnje ohranjenosti kovanega in papirnatega denarja s slovenskimi izrazi
Vitomir Čop Različice naših tečajnih kovancev
Gjuro Krasnov Slovenski numizmatiki
na začetek
12/ 1984 Albin Pogačnik Viktorija na Viminacijskih kovancih
Vitomir Čop Variante Titovega tisočaka
  Albin Pogačnik Ugotavljanje obsega kovanja naših srednjeveških kovnic s pomočjo analize ogrsko-hrvaških zakladnih najdb breških denarjev
  Petar Antonijević Denar jugoslovanske begunske vlade v Londonu za časa II. svetovne vojne
Janez J. Švajncer Trije "naši" češkoslovaški znaki
dr. Ivan Turk Izhodišča za zbiranje in proučevanje numizmatičnega materiala
  Izrazoslovna komisija pri NDS Opis sestavnih delov kovanca s slovenskimi izrazi
Gjuro Krasnov Slovenski numizmatiki
na začetek
13 / 1985 Peter Kos Numizmatika na slovenskem. Zgodovinski oris
  Albin Pogačnik Bronasti kovanec Konstantina I. ter njegovih sinov Krispa in Konstantina II.
Andrej Rant Jubilejne medalje Kranjske kmetijske družbe
Janez J. Švajncer Uporni mornarji na Jadranu 1914-1918
Janez J. Švajncer Znak Orožnovega smuka
dr. Ivan Turk Teoretski temelji za katalogiziranje numizmatičnega materiala
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovenski nazivi za snov, iz katere je kovanec
Gjuro Krasnov Slovenski numizmatiki
Društvene vesti
Razno
na začetek
14 / 1986 dr Andrej Rant Trideset let Numizmatičnega društva Slovenije
ing. Srečko Krese Kataloško še neevidentiran bankovec
dr. Efrem M. Pegan Kratek pregled keltskega novčarstva v Sloveniji
Dušan Košutnik Mali noriški novci iz Celja
Albin Pogačnik Nepoznani polovičar-obojec iz kovnice Slovenj Gradec
Vitomir Čop Nekaj nepoznanih variant naših predvojnih kovancev
Albin Pogačnik Še o numizmatikih na slovenskem
dr. Ivan Turk Pojmovanje enote numizmatičnega obravnavanja
Janez J. Švajncer Znak Majniške deklaracije
Janez J. Švajncer Zakaj značke?
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovenski nazivi za težne lastnosti kovancev
Ocene
Gjuro Krasnov Slovenski numizmatiki
Ranko Mandić Dopolnitev bibliografije dr. E. Pegana
Razno
na začetek
15 / 1987 Andrej dr. Rant Zakladna najdba Bevke in njen pomen v proučevanju keltskega novčarstva na ozemlju Slovenije
D. Košutnik, A. Pogačnik Numizmatične najdbe v Savinji
ing. Srečko Krese Plačilni boni koncentracijskega taborišča Rab
  dr. Ivan Turk Numizmatika kot podatkoslovje z denarnimi telesi kot predmetom proučevanja
Vitomir Čop Kje so bili kovani prvi jugoslovanski kovanci
Ranko Mandić Še enkrat o numizmatikih
Janez J. Švajncer Ura - odlikovanje
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovenski nazivi za oblikovne lastnosti kovanca
Andrej dr. Rant 10. mednarodni numizmatični kongres v Londonu
Osebne vesti
na začetek
16 / 1988 Dr. Andrej Rant Dvajsetiški denarno-utežni sistem Zahodnopanonskih Keltov
  Herbert Ban Meranski pfenig Beatrike Burgundske iz kovnice Otok pri Dobravi (Gutenwert)
Dr. Andrej Rant Medalja Zaderskega medicinskega liceja
Dr. Andrej Rant Poizkusna serija jugoslovanskih kovancev iz leta 1978
  dr. Ivan Turk Opredeljevanje denarja, ki je uresničeval svoje funkcije na ozemlju sedanje Slovenije
Janez J. Švajncer Odlikovanja dveh naših polkov v I. svetovni vojni
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovenski nazivi za vrednostne lastnosti kovanca
Društvene vesti
In memoriam
na začetek
17 / 1989 Ing. Dušan Košutnik "Individualni tipi" med malimi noriškimi srebrniki
Albin Pogačnik Srednjeveška kovnica Kamnik
  dr. Ivan Turk Domači srednjeveški novci na slovenskem ozemlju in problem sistematizacije njihovega izdajanja
Prof. dr. J. Dobrinić Neobjavljeni kotorski grossetto
ing. Srečko Krese Plačilni boni koncentracijskih taborišč v Italiji
ing. Srečko Krese Krajcarji Ljubljanske mestne srenje iz leta 1848
Rudolf Likar Damski redi ter redi in medalje za materinske zasluge
Dušan Prešern Nadomestni denar gorenjskih fužinarjev
Janez J. Švajncer Mal položi dar domu na oltar!
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovenski nazivi za površinske lastnosti kovanca
Andrej Rant Slovenski numizmatiki
Društvene vesti
Ocene
na začetek
18 / 1990 Dr. Andrej Rant ΔI prekovi in poskus njihove geografske opredelitve
  Albin Pogačnik Srednjeveške kovnice na slovenskem (2) Slovenj Gradec - Ptuj - Celje
  Dr. Ivan Turk Vladarji držav na ozemlju sedanje Republike Slovenije, za časa katerih je bil izdan denar
Janez J. Švajncer Slovenci in red Marije Terezije
Janez J. Švajncer Prispevek k terminologiji odlikovanj
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovenski izrazi za opis slike na kovancu
Društvene vesti
In memoriam
na začetek
19 / 1991 Dr. Andrej Rant Kovniška utež in njej pripadajoči stater galskega plemena Parisijev
Dr. Andrej Rant XI. numizmatični kongres v Bruslju
  Albin Pogačnik Srednjeveške kovnice na slovenskem (3) Brežice - Rajhenburg - Kostanjevica - Čatež - Sv. Križ
Janez J. Švajncer Avstroogrska odlikovanja po prvi svetovni vojni pri nas
  Izrazoslovna komisija pri NDS Ponarejanje denarja
Dr. Andrej Rant Kriteriji in predlogi za poimenovanje novega slovenskega denarja
na začetek
20 / 1992 Dr. Andrej Rant Zaporedje žigov kovne verige tavriških tetradrahem nosnega tipa
  Albin Pogačnik Srednjeveške kovnice na slovenskem (4) Otok pri Dobravi (Gutenwert)
Dr. Andrej Rant Ob osamosvojitvi
Ocene
In memoriam
na začetek
21 / 1993 Albin Pogačnik Srednjeveške kovnice na slovenskem (5) Ljubljana
  Janez Meterc Nove rimskodobne numizmatične najdbe s področja visoke Gorenjske
ing. Srečko Krese Žigosanje bankovcev na slovenskem po prvi svetovni vojni
ing. Srečko Krese Znak protialkoholne "Svete vojske"
Pavel Car Karađorđeva zvezda I. stopnje
  Izrazoslovna komisija pri NDS Slovensko numizmatično izrazoslovje
Numizmatične novice
na začetek
22 / 1994 Dr. Andrej Rant Avgostove in Tiberijeve kontramarke na republikanskih in Avgustovih broncah
Ing. Dušan Prešern Najdba pečata cesarja Konstancija II. (337-361)
Albin Pogačnik Propagandna sporočila bizantinskih kovancev
Mag. Branko Matić Specifični pokov nekega zgodovinskega novca
ing. Srečko Krese Kolkovanje bankovcev na Skovenskem po prvi svetovni vojni
Rudolf Likar Miniaturni redi, križci in medalje
  ing. Srečko Krese Znak društva "Stručno udruženje strojevodij SHS - oblastna uprava Ljubljana"
  Albin Pogačnik K problematiki nadaljevanja kataloga "Srednjeveške kovnice na Slovenskem"
Dražba antičnih kovancev v Ljubljani
Ocene
In memoriam
na začetek
23 / 1995 Dr. Andrej Rant Najdba rimskih republikanskih denarijev v Ljubljanici
France Oražem Dodatek k Pogačnikovemu katalogu "Srednjeveške kovnice na Slovenskem"
Dr. Andrej Rant Spominska medalja Litijskega rudnika srebra
Ing. Dušan Prešern Nove variante nadomestnega denarja gorenjskih fužinarjev in rudarjev
Vladimir Tlaker Kako so natisnili partizanske plačilne lirske bone leta 1944
Albin Pogačnik Spomini numizmatika
Razno
na začetek
24 / 1996 Dr. Andrej Rant 55-letnica Numizmatičnega društva Slovenije
Blaž Pišek Slovenska numizmatična bibliografija
Prof. dr. Ivan Turk Numizmatična zbirka kot avtorsko delo
ing. Srečko Krese Zbiranje papirnatega denarja
Vitomir Čop Pet let slovenskega tolarja
Rudi Likar Medalja za borce mednarodnih brigad v Španiji 1936-1939
Janez J. Švajncer Naša odlikovanja za vojno 1991
ing. Srečko Krese Slovenska narodna zastava na znakih društev
Janez J. Švajncer Deklaracijske razglednice
Marjan Drnovšek Simbolični znaki slovenskih izseljenskih društev
Gjuro Krasnov Slovenski numizmatiki
Razno
Ocene
na začetek
25-26 / 1997-98 Dr. Andrej Rant Vprašanje lokacije jadranske Herakleje
France Oražem Kovanje goriških grofov na Kranjskem v 13. in 14. stoletju
  Srečko Krese Prva objava redkih osnutkov bankovcev Ljubljanske pokrajine iz leta 1944
Janez Žitko Vzorčni boni Denarnega zavoda Slovenije
  Srečko Krese Častni znak svobode Republike Slovenije in državna odlikovanja iz leta 1995
Oton Trošt Kositer, slabo poznani znanec
Janez Žitko Značka jeseniškega Sokola
Janez J. Švajncer Bojni znaki 1991
Mag. Tomaž Teropšič Spominska medalja 1./22. br. SV
Društvene novice
Ocene
In memoriam
na začetek
27-28/1999-2000 Dr. Andrej Rant Tehnologija novčarstva noriških in panonskih Keltov
Urban Mate Numizmatične najdbe v Ljubljanici
  Dr. Andrej Štekar Zakladna najdba tirolsko-goriških srednjeveških srebrnikov pri gradu Orehek
  Albin Pogačnik Darilni dukat Kranjskih stanov vladarju Notranje Avstrije nadvojvodi Karlu
France Oražem Kovanje denarja plemiških rodbin slovenskega ozemlja
Dr. Andrej Rant Nagradni novci protestantske gimnazije v Celovcu
Dr. Andrej Štekar Medalje s slovensko tematiko izdane v Italiji
  Ing. Srečko Krese Znaki prvih slovenskih avto-moto klubov, ustanovljenih že v Avstroogrski
Oton Trošt Zaščita kovancev pred korozijo
Ocene
In memoriam
na začetek
29 / 2001 Andrej Rant Folis Konstansa II. in Konstantina IV. Pogonata bizantinske kovnice v Neaplju
  Andrej Rant Skupno kovanje goriškega grofa Meinharda III. in Ulrika III. Spanheima v Kamniku
  France Oražem Kovanje denarja plemiških rodbin slovenskega ozemlja - Kovanje knezov Auerspergov - turjaških
Andrej Šemrov Wagn Gwogen Gwicht
Albin Pogačnik Ali bomo v bodoče zbirali ponaredke?
Dr. Andrej Štekar Viteško odlikovanje zmajevega reda
Janez J. Švajncer Svetinja zmage nad Turki 1683
  Dr. Saša Quinzi, Mitja Petaros Medalja ob tisočletnici Gorice
Vojko Čeligoj Denarne najdbe na območju Ilirske Bistrice
Zmago Tančič Razglednica - drobna kulturna dediščina
Društvene vesti
Ocene
In memoriam
na začetek
30 / 2002-03 Andrej Rant Novca kodrolasega tipa z venetskim napisom
  Bogdan Kandus Posebne podobe in okolni napisi na antoninijanih rimskega cesarja M. A. Probusa
  Albin Pogačnik Srebrna plošča Konstancija II. (324-361) iz vzhodnorimske kovnice Nikomedia
  France Oražem Kovanje denarja plemiških rodbin slovenskega ozemlja - Kovanje novoknezov Eggenberg
  Andrej Rant Medalja barona Jožefa Schwegla, diplomata, gospodarstvenika in politika (1863-1914)
Mitja Petaros Slovenske medalje izdane ob 60-letnici osvobojenja izpod Avstrije
Andrej Štekar Medalja izdana ob 30-letnici tržaške kreditne banke
  Oton Trošt Elektrokemijska redukcija bakrovega (I) oksida  (Cu2O) na predmetih iz bakra in njegovih zlitin
Oton Trošt Elektroliza s kontroliranim potencijalom
Društvene vesti
In memoriam
na začetek
31 / 2004 Bogdan Kandus Nepoznana antoninijana cesarja avrelijana
Albin Pogačnik Denarstvo oglejskega patriarha Bertolda V. Andeškega (1218-1251)
France Oražem Kovnica denarja Kostanjevica na Krki
Andrej Rant Kovne napake b novčnih napisih
Andrej Rant Srebrnik štajerskega deželnega glavarja Žige Friderika Herbersteina
France Oražem Kovanje novoknezov Eggenbergov
  Dušan Prešern Medalje in plakete karavanškega in bohinjskega železniškega predora
Dr. Andrej Štekar Medalja Franca Miklošiča
Dr. Andrej Štekar Nepoznani žigosani bankovec za 50 kron iz leta 1902
Dr. Andrej Štekar Mini ček Tržaške kreditne banke
  Albin Pogačnik Problematika zbiranja in proučevanja breških denarjev iz naših srednjeveških kovnic
Društvene vesti
In memoriam
na začetek
32 / 2005 Andrej Rant Uvodna beseda ob jubileju zamejskega numizmatičnega društva Janez Vajkard Valvazor
Bogdan Kandus Čas dinastije Severov v rimski zgodovini
Andrej Rant Nov tip tavriških novcev - obraz z biserno obrobo
  Stanko Flego Rimskodobni novčni depoji kultnega značaja v jamah tržaškega Krasa
Albin Pogačnik Novci rimskega cesarja Konstantina I. in njegovih sodobnikov
France Oražem Srednjeveška kovnica Kamnik
Andrej Rant Medalja, izdana ob postavitvi Prešernovega spomenika v Ljubljani
Janez J. Švajncer Vojaška smučarska medalja 1912
Mitja Petaros Varianta na medalji, izdani ob 100-letnici openskega tramvaja
Andrej Štekar Skripofilija
  Mitja Petaros Razpoznavni znak slovenskega zamejskega numizmatičnega društva Janeza Vajkarda Valvazorja
Društvene vesti
na začetek
33 / 2007 Bogdan Kandus Čas dinastije Severov v rimski zgodovini, 2. del
France Oražem Obtok denarja kovnic na Slovenskem v 1. polovici 3. stoletja
France Oražem Izkovi denarja Ferdinanda I. (1521-1564) za Kranjsko
Mitja Petaros Medalja v numizmatiki
  dr. Ivan Turk Delnice delniških družb z delovanjem na območju Slovenije do leta 1945 kot predmet zbiranja in proučevanja
  dr. Ivan Turk Obveznice, izdane za območje Slovenije do leta 1945 kot predmet zbiranja in proučevanja
Ocene:
Marjan Drnovšek Razstava: Ljubljana - križišče na poti v svet
Efrem M. Pegan Razstava Od brona do evra
Efrem M. Pegan Katalog razstave Od brona do evra
Mitja Petaros Novi katalog o slovenskih bankovcih in kovancih
Vitomir Čop Ranko Mandić - Metalni novac Srbije, Crne gore i Jugoslavije
Društvene novice:
  Mitja Petaros 10-letnica Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva J. V. Valvazorja
na začetek
34 / 2008 Andrej Rant 50 let Numizmatičnega vestnika
Bogdan Kandus Rimski legijski novci
  dr. Efrem Pegan Najmanjši in najredkejši numizmatični katalog z verjetno najlepšo zasebno zbirko rimskih aureusov iz 18. stoletja
France Oražem Kovanje denarja Andeško-Meranskih v prvi polovici 13. stoletja
France Oražem Dva neobjavljena novca iz okolice Stične na Dolenjskem
  Andrej Rant Kovanje Bertholda IV. Andechs-Meranskega v Kamniku (1188-1204)
  dr. Andrej Štekar V katerih kovnicah je koval izvoljeni solnograški nadškof, izvoljeni oglejski patriarh in koroški vojvoda Filip (+ 1276)?
Leopold Gumpot Medalja za zasluge
  dr. Andrej Štekar Pomen rimske številke VII na zakonskem odloku natisnjenem na bankovcih Ljubljanske hranilnice iz leta 1944
  dr. Ivan Turk Slovenske delnice in sorodne vrednostnice po letu 1945 kot predmet zbiranja in proučevanja
  dr. Ivan Turk Slovenske obveznice in sorodne vrednostnice po letu 1945 kot predmet zbiranja in proučevanja
Mitja Petaros Italijanski mini-čeki s slovenskimi napisi
Ocene:
Urban Mate Upodobitve ljubljanskih škofov
dr. Efrem Pegan Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije
  dr. Efrem Pegan La simbologia cristiana sulla monetazione medioevale nell' area Slovena
na začetek
35 / 2009 Bogdan Kandus Konsekracijski antoninijani kovani v času Trajana Decija (249-251)
Bogdan Kandus Neobjavljeni antoninijan cesarja Probusa (276-282)  iz kovnice Siscia
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih  
Andrej Rant Spominska medalja pisatelja Friedricha von Gagerna
Andrej Štekar

Medalja izdana ob 100-letnici ustanovitve Zadružne kraške banke

Viko Oblak Bankovec Kraljevine Jugoslavije in začetek 2.svetovne vojne
Ivan Turk Zgodovinske vrste denarja na sedanjem slovenskem ozemlju
Efrem Marcel Pegan Razstava srednjeveških novcev Albina Pogačnika
na začetek
36 / 2010 Janez Štiglic Uvodnik
Andrej Rant Visoki jubilej častnega predsednika Albina Pogačnika
Majda Žontar Sodelovanje Albina Pogačnika z Gorenjskim muzejem
Bogdan Kandus Serdica v času vlade Marka Avrelija Probusa 276 - 282
Andrej Šemrov Nepoznani denarič Henrika IV. Andeško-Meranskega iz kovnice v Kamniku
France Oražem Določitev nedodeljenih obojcev v delu Arnolda Luschina "Friesacher Gepräge" - Zwittermünzen Tafel XVIII - XXV
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (2. del)
Andrej Rant Venetski (slovanski) izvor priimkov nekaterih beneških dožev
Vitomir Čop Originali in ponaredki iz iste tiskarne
Ivan Turk Državne obveznice drugih držav, v okviru katerih je obstajala Slovenija, kot predmet zbiranja in proučevanja
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2010
Društvene vesti:
Andrej Rant XIV. Mednarodni numizmatični kongres (XIV. INC 2009) V Glasgowu na Škotskem
Janez Fischinger in Miloš Mikolič Kronološki pregled dobitnikov društvenih priznanj
Ocene:
Andrej Štekar Rizzoli Helmut: Münzgeschichte des alttirolischen Raumes im Mittelalter - 2
In memoriam Branetu Miloševiću v slovo
na začetek
37 / 2011 Andrej Rant Sedemdeset let Numizmatičnega društva Slovenije
Andrej Rant Kontramarke na republikanskih in Avgustovih broncah v jugovzhodnih Alpah
Bogdan Kandus Equitius, vzdevek cesarja Marka Avrelija Probusa (276 - 282)
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (3. del)
Urban Mate Žetoni železničarske kolonije na Studencih v Mariboru
Janez Avsec Nadomestni denar na Štajerskem, Špani in balete
Andrej Štekar Plačilni bon podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen na Ljubelju
Vitomir Čop Nadomestna serija
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2011
Društvene vesti:
Zmago Tančič Ob 80 letnici prof. dr. Ivana Turka
na začetek
38 / 2012 Mirjana Vojvoda Rex datus kot reverzni motiv na rimskem cesarskem denarju
Bogdan Kandus Neznani antoninijan cesarja Galijena
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (4. del)
Urban Mate Spomin na dve zlati poroki
Vitomir Čop Neizdani bankovci in kovanci FLR Jugoslavije
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2012
Društvene vesti:
Janez Štiglic Razstava »70 let Numizmatičnega društva Slovenije«
Ocene:
Vitomir Čop Zlatko Viščević: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije
Andrej Štekar Herbert Ban - Ivan Mirnik: Der Friesacher Fund von Čakovec
In memoriam:
Andrej Rant Oton Trošt (1959 - 2012)
na začetek
39 / 2013 Bogdan Kandus Antiohika v času vlade Marka Avrelija Proba (276 - 282)
Herbert Ban Neznani anonimni denar oglejskega patriarha Gotfrida (= Gotifredo; 1182-1194)
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (5. del)
Efrem Marcel Pegan Slovenske zasilne papirnate vrednotnice
Vitomir Čop Albanska valuta kot del slovenske numizmatike
Dr. Ivan Turk Sprotne denarne listine kot neobičajni numizmatični predmeti
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2013
Ocene:
Urban Mate Ranko Mandić: Tokens Of The Countries Of Former Yugoslavia, Žetoni držav nekdanje Jugoslavije
Vitomir Čop Andrej Potočnik, Stanislav Štiblar: Denar na slovenskem 2012
In memoriam:
Andrej Rant Ing. Miran Trontelj (1940-2012)
Vitomir Čop Ranko Mandić (1946-2012)
na začetek
40 / 2014 Bogdan Kandus Virtus na kovancih cesarja Marka Avrelija Proba (276 – 282)
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (6. del)
Jože Pečavar Breški novec iz Gutenwertha z upodobitvijo metliškega grba
Efrem Marcel Pegan I. Nadomestni drobiž ljubljanskih trgovin in prodajaln med drugo svetovno vojno v letu 1944. – II. „Zasilni drobiž po ljubljanskih trgovinah“. – III. Ukrepi Mestne občine: „Natečaj sodobnih osnutkov za zasebni drobiž“. – IV. Javna kuhinja v Delavskem domu v Ljubljani: Nakaznica za hrano. – Povzetek.
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2014
Dr. Ivan Turk Ali so koleki in drugi lističi o dajatvah zanimivi za ljubiteljske numizmatike?
Društvene vesti
Andrej Rant Dr. Efrem Pegan in Bogdan Kandus, nova častna člana Numizmatičnega društva Slovenije
In memoriam
Andrej Rant Ing. Janez Šporn (1934 – 2013)
Andrej Rant Albin Pogačnik, častni član in častni predsednik Numizmatičnega društva Slovenije (31. 1. 1915 - 26. 2. 2014)
na začetek
41 / 2015 Bogdan Kandus Neznani antoninijan cesarja Proba iz kovnice Siscija
Andrej Rant Kamniški novci Bertolda IV. Andeškega z naslovom Meranskega vojvode in njegovi slovenjegraški novci z napisom GRACEN
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (7. del)
Janez Andrejc Srečna najdba izredno redkega zasilnega apoena Drogerije Gregorič iz Ljubljane
Anton Vodan Rovaši in špani
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2015
Dr. Ivan Turk Telefonske kartice kot numizmatični predmeti
Literatura
Efrem Marcel Pegan Po osemindvajsetih letih: poskus razjasnitve
Efrem Marcel Pegan Redek numizmatični katalog dunajske avkcijske hiše k. k. Versteigerungsamt
Efrem Marcel Pegan Knjižna polica
Društvene vesti
Andrej Rant Albin Pogačnik in njegovo poslanstvo
na začetek
42 / 2016 Urban Mate Ob 75. letnici ustanovitve in 60. letnici poustanovitve društva
Andrej Rant

Keltske imitacije tetradrahem Aleksandra Velikega - Primerka dveh doslej nepoznanih keltskih vladarjev Avelniona in Devodeva

Andrej Rant Breški pfenig solnograškega nadškofa Konrada III.
Andrej Štekar Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (8. del)
Vitomir Čop

O drobižu od prve do druge svetovne vojne - 1. del: Drobiž med prvo svetovno vojno

Aljoša Ivanović Ljubljanski mestni drobiž - 20 vinarjev 1919 – 1920
Vitomir Čop Priložnostni kovanci v letu 2016
Dr. Ivan Turk Teoretični temelji razlikovanja medalj in odlikovanj
Literatura
Efrem Marcel Pegan Knjižna polica
Vasja Kavčič Vitomir Čop: Slovenski kovanci in bankovci v 20. stoletju
na začetek
43 / 2017 Andrea Keber: Nepoznan novec breškega tipa z naslovom istrskega mejnega grofa
Andrej Štekar: Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (9. del)
Efrem Marcel Pegan: Trgovske poti med Jadranom in notranjostjo Balkanskega polotoka in plačilna sredstva v severozahodnem delu Osmanskega imperija
Vitomir Čop: O drobižu od prve do druge svetovne vojne (2. del)
Aljoša Ivanović: Veljavnost in žigosanje bankovcev Avstro-ogrske banke, izdanih po I. svetovni vojni (po 27. oktobru 1918)
Vitomir Čop: Priložnostni kovanci v letu 2017
Urban Mate: Najstarejša medalja v slovenskem jeziku
Mitja Petaros: Medalja v spomin na naše prednike
Literatura
Efrem Marcel Pegan: Prispevki k zgodovini numizmatike v Sloveniji. Slovensko šolstvo v luči medaljerstva od 16. stoletja naprej in nagrajevanje šolskih uspehov
Efrem Marcel Pegan: Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki
Efrem Marcel Pegan: Bojana Borić-Brešković / Adam Crnobrnja, Ostava srebrnog rimskog novca iz rudničke oblasti
Efrem Marcel Pegan: Barth, Matthias, Efrem Marcel Pegan, »cortese e peritissimo nostro amico«, Bayerisch-italienische Lebenswege des Numismatikers Heinrich (Enrico) Hirsch
Andrej Štekar: Medieval Coins Of Bohemia, Hungary And Poland
Numizmatiki
Urban Mate: Vitomir Čop – častni član NDS
Janez Fischinger: 120 let rojstva prof. dr. Jožeta Ranta, predsednika NDS v letih 1958 - 1968
Efrem Marcel Pegan: Pavel Winter, bančnik, numizmatik, zbiratelj in strokovnjak za grafiko
In Memoriam
Andrej Rant: France Oražem (1943 – 2016)
Vitomir Čop: Vladimir Tlaker (1948 – 2016)
na začetek
44 / 2018    
Efrem Marcel Pegan: Šestdeset let Numizmatičnega vestnika, glasila Numizmatičnega društva Slovenije
Andrea Keber: Kapela božjega groba na denarju oglejskega patriarha Popona
Andrej Štekar: Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (10. del)
Vitomir Čop: O drobižu od prve do druge svetovne vojne (3. del)
Vitomir Čop: Ogrski železni 10-vinarski kovanci
Urban Mate: Nekaj preživelih zasebnih zasilnih bonov ljubljanskih trgovcev iz leta 1944
Vitomir Čop: Priložnostni kovanci v letu 2018
Mitja Petaros: Medalja za Mladi oder
Efrem Marcel Pegan: Podatki o slovenski kulturni dediščini v arhivu muzeja Bottacin v Padovi
Literatura
Andrej Štekar: Medieval European coinage št. 12
Efrem Marcel Pegan: Andreas Pangerl (Ed./Hrsg.) Portraits. 500 Years Of Roman Coin Portraits – 500 Jahre Römische Münzbildnisse
Efrem Marcel Pegan: Dietrich O. A. Klose. Europas Verderben 1914 1918. Deutsche und österreichische Medaillen auf den Ersten Weltkrieg
Efrem Marcel Pegan: Miroslav Nađ/Anja Bertol Stipetić. KAMENICA. Ostava rimskog srebrnog novca iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Numizmatiki
Andrej Rant: Zmago Tančič, častni član Numizmatičnega društva Slovenije
Efrem Marcel Pegan: Arnold Luschin – Ebengreuth
In Memoriam
Efrem Marcel Pegan: Roman Dolenc (1931–2017)
na začetek
45 / 2019    
Efrem Marcel Pegan: Zbirka rimskih novcev dr. Szemző László
Andrej Štekar: Krščanska simbologija na slovenskih srednjeveških novcih (11. del)
Vitomir Čop: O drobižu od prve do druge svetovne vojne (4. del)
Vitomir Čop: 50 stotink z gladkim in nazobčanim obodom
Vitomir Čop: Priložnostni kovanci v letu 2019
Mitja Petaros: Medalja za Mladi oder
Bogdana Herman: Denar v slovenskem ljudskem izročilu
Literatura
Andrej Štekar: Keber Andrea, La contea di Gorizia
Numizmatiki
Andrej Rant: Numizmatični spomini (prvi del)
Urban Mate: Društvena priznanja za leto 2018

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008