STATUT NUMIZMATIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

 2. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 3. ČLANSTVO, NJEGOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

 4. ORGANI DRUŠTVA

  1.) Zbor članov

  2.)  Upravni odbor

  3.)  Nadzorni odbor

  4.)  Častno razsodišče

 5. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE DRUŠTVA

 6. JAVNOST DELA (glasilo)

 7. PODRUŽNICE - SEKCIJE

 8. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

 9. PRENEHANJE DRUŠTVA

 10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE